سوالات متداول پرسش و پاسخ تالار گفتگو اخبار نقشه سایت نمای اصلی
 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
رویکرد کتاب های نونگاشت عربی از نظر شما بایدچه باشد؟
متن محور و بر پایه مهارتهاي چهارگانه شنيدن خواندن نوشتن و سخن گفتن باشد.
قاعده محور باشد.
آموزش زبان عربي با بهره گيري بيشتر از قرآن ومتون ديني باشد.
بیشتر آموزش مکالمه عربي باشد.
بیشتر آموزش فن ترجمه باشد.بارم بندي امتحان نوبت اول و دوم عربي سال تحصيلي 93-92
دوشنبه 9 دي 1392  ساعت: 08:18

بارم بندي درس عربي (1) سال اول متوسطه كد1/204

الف- ترجمه کلمه و جمله ، درک مطلب و کاربرد واژگان (13 نمره) « صورت سؤال به زبان فارسي باشد.» (مشترك در امتحان پاياني نوبت هاي اول ، دوم و شهريور)

 

عناوين

نمره

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها و تمرينات [1]
2- سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه
3- تهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب (چهار سؤال با كلمات پرسشي طرح شود (5/1 نمره)

و نيم نمره باقي مانده نيز در ارتباط با معني، مفرد و جمع باشد.)
4-تصحيح اغلاط در بخش كارگاه ترجمه
5- کاربرد واژگان شامل موارد زیر:
- ترجمه چهار کلمه عربی به فارسی.
[2]

- مترادف و متضاد.
6-تکمیل ترجمه ناقص

 7-تعريب

8- اضواء قرآنية و في رحاب نهج البلاغة

5
5/1
2

 

1
5/1

 

 

5/0

5/0

1

 


 

ب- قواعد (7 نمره) « صورت سؤال به زبان فارسي باشد.» نوبت اول :

 

عناوين

نمره

1- شناخت افعال ماضی و مضارع و امر و نهی ؛ ضمير ؛ إعراب؛
2-
 ثلاثي مجرد و مزيد
3-
 جامد و مشتق
4-
 التحليل الصرفي

2
2
2
1

 


نوبت دوم ( خرداد ،شهریور و بزرگسال)

عناوين

نمره

شناخت افعال مجرد و مزيد و كاربرد صيغه هاي مختلف آن

اسم جامد و مشتق

ضمير

موصول

معرب و مبني

جمله فعليه ( فعل و فاعل و … )، مفعول به و جار و مجرور

جمله اسميه ( مبتدا و خبر و … )

 التحليل الصرفي و الاعراب

 التشكيل

1

1
75/0
5/0
5/0
1
75/.
1
5/0

 

نوبت دوم (شهریور و بزرگسال)


عناوين

نمره

شناخت افعال مجرد و مزيد و كاربرد صيغه هاي مختلف آن

اسم جامد و مشتق

ضمير

موصول

معرب و مبني

جمله فعليه ( فعل و فاعل و … )، مفعول به و جار و مجرور

جمله اسميه ( مبتدا و خبر و … )

 التحليل الصرفي و الاعراب

 التشكيل

1

1
75/0
5/0
5/0
1
75/.
1
5/0

 


 بارم بندي تقریبی درس عربي (1) سال اول متوسطه كد1/204

پاياني نوبت اول

نمره

پاياني نوبت دوم

نمره

شهريور

نمره

درس اول

4

درس اول

5/1

درس اول

5/1

درس دوم

4

درس دوم

5/1

درس دوم

5/1

درس سوم

4

درس سوم

5/1

درس سوم

5/1

درس چهارم

4

درس چهارم

5/1

درس چهارم

5/1

درس پنجم

4

درس پنجم

2

درس پنجم

2

درس ششم

2

درس ششم

2

 

درس هفتم

5/2

درس هفتم

5/2

 

درس هشتم

5/2

درس هشتم

5/2

 

درس نهم

5/2

درس نهم

5/2

 

درس دهم

5/2

درس دهم

5/2

جمع

20

جمع

20

جمع

20

 

براي طراحي سوالات آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 92 مبناي طراحي سوال كتاب‌ فوق مي‌باشد.


بارم‌بندي درس عربي(2)سال دوم دبيرستان كليه رشته‌ها به‌استثناي رشته ‌ادبيات و علوم‌ انساني كد1/224

الف- ترجمه جمله،کلمه؛ کاربرد واژگان و مترادف و متضاد و درک مطلب (13 نمره)

« صورت سؤال به زبان عربی باشد وداخل پرانتز به فارسی ترجمه شود.»

( مشترك در امتحان پاياني نوبت هاي اول ،دوم و شهريور)

عناوين

نمره

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها و تمرينات  [3]
2- سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه
3- تهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب مطلب (چهار سؤال با كلمات پرسشي طرح شود (2 نمره) و نيم نمره باقي مانده نيز در ارتباط با معني، مفرد و جمع باشد.)
4-تصحيح اغلاط  در كارگاه ترجمه
5- کاربرد واژگان مانند:
-
  ترجمه سه کلمه عربی به فارسی و یکی فارسی به عربی  [4]
-
  مترادف و متضاد  
6- تکمیل ترجمه ناقص
7-تعريب

5

5/1

5/2

1

 5/1

1

5/0

ب- قواعد ( 7 نمره) « صورت سؤال به زبان عربی باشدوبه زبان فارسی ترجمه شود.» نوبت اول :

عناوين

نمره

1- معرفه و نكره
2- اعراب فرعي
3- اعراب تقديري و محلي
4- صفت و مضاف اليه
5- التحليل الصرفي و الاعراب
6- التشكيل

1
2
1
5/1
1
5/0

 

 


 

 ب- قواعد ( 7 نمره) نوبت دوم ( خرداد، شهريور و بزرگسال):

عناوين

نمره

1-معرفه و نكره
2-اعراب فرعي،تقديري و محلي
3- عدد [5]
4- صفت و مضاف اليه
5-اعراب فعل مضارع
6-معلوم و مجهول
7-افعال ناقصه
8-حروف مشبهه بالفعل و لاي نفي جنس
9- الاعراب و التحليل الصرفي
10- التشكيل

5/0
1

25/0
75/0
1
5/0
75/0
75/0
1
5/0

ب- قواعد ( 8 نمره) نوبت دوم (شهریور و بزرگسال):

عناوين

نمره

1-معرفه و نكره
2-اعراب فرعي،تقديري و محلي
3- عدد [6]
4- صفت و مضاف اليه
5-اعراب فعل مضارع
6-معلوم و مجهول
7-افعال ناقصه
8-حروف مشبهه بالفعل و لاي نفي جنس
9- الاعراب و التحليل الصرفي
10- التشكيل

5/0
1

25/0
75/0

1
5/0
75/0
75/0
5/.
5/0

 


 

 

بارم بندي  تقریبی درس عربي(2)سال دوم دبيرستان كليه رشته‌هابه استثناي رشته ادبيات و علوم انساني كد 1/224

پاياني نوبت اول

نمره

پاياني نوبت دوم

نمره

شهريور

نمره

درس اول

4

درس اول

5/1

درس اول

5/1

درس دوم

4

درس دوم

1

درس دوم

1

درس سوم

4

درس سوم

1

درس سوم

1

درس چهارم

4

درس چهارم

1

درس چهارم

1

درس پنجم

4

درس پنجم

5/2

درس پنجم

5/2

درس ششم

5/2

درس ششم

5/2

 

 

درس هفتم

5/2

درس هفتم

5/2

 

 

درس هشتم

5/2

درس هشتم

5/2

 

 

درس نهم

5/2

درس نهم

5/2

 

 

درس دهم

3

درس دهم

3

جمع

20

جمع

20

جمع

20

 

براي طراحي سوالات آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 92 مبناي طراحي سوال كتاب‌ فوق مي‌باشد.

 


 

بارم بندي عربي (2) سال دوم متوسطه رشته ادبيات و علوم انساني كد 2/224
الف: ترجمه عبارت ،كلمه،درك مطلب،مترادف و متضاد(13 نمره) « صورت سؤال‌ عربی باشد وداخل پرانتز به فارسی ترجمه شود.»
( مشترك در امتحان پاياني نوبت اول ، دوم و شهريور)

عناوين

نمره

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها وتمرينات [7]
2- سؤال چند گزينه اي در زمينه ترجمه
3- تهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سؤال درك مطلب (سه سؤال با كلمات پرسش طرح شود.« 5/1 نمره » و نيم نمره باقي مانده نيز در ارتباط با مفرد، جمع و معني كلمه باشد.)
4-تصحيح اغلاط در كارگاه ترجمه
5- کاربرد واژگان شامل :
- سه کلمه عربی به فارسی و یکی فارسی به عربی

ـ مترادف و متضاد
6-تعريب

7- تكميل ترجمه ناقص

8- اضواء قرآنية و في رحاب نهج البلاغة

5
5/1
2

 
1

5/1

 

5/0

5/0

1

ب : قواعد (7 نمره) « صورت سؤال‌هاعربی باشد وداخل پرانتز به فارسی ترجمه شود.» نوبت اول 2 ادبيات و علوم انساني:

عناوين

نمره

 1. يادآوري مباحث سال گذشته شامل: جمله فعليه، جمله اسميه، ضمير، موصول، جامد و مشتق، ابواب ثلاثي مزيد

 2. معرفه و نكره

 3. انواع اعراب

 4. اعراب فعل مضارع

 5. معلوم و مجهول

 6. التحليل الصرفي و الاعراب

1


5/0
2
5/1
5/0
5/1

 

ب : قواعد (7 نمره) نوبت دوم 2 ادبيات و علوم انساني ( خرداد):

عناوين

نمره

 1. معرفه و نكره ، انواع اعراب ، اعراب فعل مضارع ، معلوم و مجهول

 2. ـ عدد

 3. ـ نواسخ

 4. ـ اضافه و توصيف

 5. ـ مفعول فيه ، تصغير و نسبت

 6. ـ التحليل الصرفي و الاعراب

 7. ـ التشكيل

25/1
5/0
5/1
1
75/0
5/1
5/0

 

ب : قواعد (8 نمره) نوبت دوم2 ادبيات و علوم انساني (شهریور و بزرگسال):

عناوين

نمره

 1. معرفه و نكره ، انواع اعراب ، اعراب فعل مضارع ، معلوم و مجهول

 2. ـ عدد

 3. ـ نواسخ

 4. ـ اضافه و توصيف

 5. ـ مفعول فيه ، تصغير و نسبت

 6. ـ التحليل الصرفي و الاعراب

 7. ـ التشكيل

25/1
5/0
5/1
1
75/0
5/1
5/0

 


بارم بندي  تقریبی عربي (2) سال دوم متوسطه رشته ادبيات و علوم انساني كد 2/224 

پاياني نوبت اول

نمره

پاياني نوبت دوم

نمره

شهريور

نمره

درس اول

5/2

درس اول

1

درس اول

1

درس دوم

5/2

درس دوم

1

درس دوم

1

درس سوم

5/2

درس سوم

1

درس سوم

1

درس چهارم

5/2

درس چهارم

1

درس چهارم

1

درس پنجم

5/2

درس پنجم

1

درس پنجم

1

درس ششم

5/2

درس ششم

1

درس ششم

1

  درس هفتم

5/2

درس هفتم

1

درس هفتم

1

  درس هشتم

5/2

درس هشتم

1

درس هشتم

1

 

 

درس نهم

5/1

درس نهم

5/1

 

 

درس دهم

5/1

درس دهم

5/1

درس يازدهم

5/1

درس يازدهم

5/1

درس دوازدهم

5/1

درس دوازدهم

5/1

درس سيزدهم

5/1

درس سيزدهم

5/1

درس چهاردهم

5/1

درس چهاردهم

5/1

درس پانزدهم

5/1

درس پانزدهم

5/1

درس شانزدهم

5/1

درس شانزدهم

5/1

جمع

20

جمع

20

جمع

20

 

براي طراحي سوالات آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 92 مبناي طراحي سوال كتاب‌ فوق مي‌باشد.

 


بارم بندي كتاب عربي(3) سال سوم  نظري رشته هاي علوم تجربی و ریاضی و فيزيك كد1/254

1- ارزشيابي پاياني نوبت اول و دوم : «صورت سؤال‌ به زبان عربي باشد.» [8]

الف: ترجمه عبارت،كلمه، مترادف و متضاد و درك مطلب نوبت اول و دوم 13نمره

عناوين

نمره

1-ترجمه عبارت ها، شامل :متن درس ها و تمرينات [9]
2- سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه
3- تهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سؤال درك مطلب (5/1 نمره شامل طرح سؤالاتي با كلمات پرسشي باشد و نيم نمره باقي مانده در ارتباط با مفرد، جمع و معني كلمه باشد.)
4- تصحيح اغلاط در كارگاه ترجمه
5- کاربرد واژگان شامل:
- ترجمه سه کلمه از عربی به فارسی و یک کلمه فارسی به عربی
[10]

ـ دو مورد مترادف و متضاد
6- تعريب

7- انتخاب ترجمه صحيح از داخل پرانتز براي كلمه مشخص شده

5
2
2

5/1

5/1

5/0
5/0

ب : قواعد (7 نمره) نوبت اوّل« صورت سؤال‌ به زبان عربي باشد.»

عناوين

نمره

 1. شناخت فعل معتل و انواع آن

 2.  شناخت صيغه هاي مختلف فعل معتل و كاربرد آن

 3.  مفعول مطلق و مفعول فيه

 4.  الاعراب و التحليل الصرفي

 5.  التشكيل

5/1
5/1
2
5/1
5/.

 

2 - ارزشيابي پاياني نوبت دوم  و شهريور :
الف: ترجمه جمله،کلمه؛کاربرد واژگان؛مترادف و متضاد و درك مطلب(13 نمره) «صورت سؤال‌ عربي باشد.»

عناوين

نمره

1-ترجمه عبارت ها، شامل :متن درس ها و تمرينات [11]
2- سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه
3- تهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سؤال درك مطلب (5/1 نمره شامل طرح سؤالاتي با كلمات پرسشي باشد و نيم نمره باقي مانده در ارتباط با مفرد، جمع و معني كلمه باشد.)
4- تصحيح اغلاط در كارگاه ترجمه
5- کاربرد واژگان شامل:
- ترجمه سه کلمه از عربی به فارسی و یک کلمه فارسی به عربی
[12]

ـ دو مورد مترادف و متضاد
6- تعريب

7- انتخاب ترجمه صحيح از داخل پرانتز براي كلمه مشخص شده

5
2
2

 

 

5/1

5/1

5/0
5/0

ب: قواعد ( 7 نمره)نوبت دوم « صورت سؤال‌ به زبان عربي باشد.»

عناوين

نمره

 1. شناخت فعل معتل و كاربرد صيغه هاي مختلف آن

 2. مفعول مطلق و مفعول فيه

 3. حال

 4. تمييز

 5. مستثنی

 6. منادی،حرف عطف

 7. الاعراب و التحليل الصرفي

 8. التشكيل

1
1
1
75/.
75/0
1
1
5/0

 

بارم بندي تقریبی كتاب عربي(3) سال سوم  نظري رشته هاي علوم تجربی و ریاضی و فيزيك كد1/254 

پاياني نوبت اول

نمره

پاياني نوبت دوم ، شهريور، بزرگسالان،و دي ماه

نمره

درس اول

7

درس اول

2

درس دوم

6

درس دوم

2

درس سوم

7

درس سوم

2

درس چهارم

5/2

درس پنجم

5/3

درس ششم

4

درس هفتم

4

جمع

20

جمع

20

براي طراحي سوالات آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 92 مبناي طراحي سوال كتاب‌ فوق مي‌باشد.

 


بارم بندي كتاب عربي (3)سال سوم نظري رشته ادبیات و علوم انساني كد2/254

الف: ترجمه عبارت‌ها و درك و فهم متون (13 نمره)( مشترك در امتحان پاياني نوبت‌هاي اول ،دوم وشهريور) «صورت سؤال‌ها به زبان عربي باشد. »

عناوين

نمره

1-ترجمه عبارت، شامل: متن درس ها و تمرينات [13]
2- سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه
3- تهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سؤال درك مطلب (چهار سؤال با كلمات پرسشي طرح شود.(5/1 نمره) و نيم نمره باقي مانده در ارتباط با مفرد،جمع يا معني كلمه باشد)
4- تصحيح اغلاط در كارگاه ترجمه
5- کاربرد واژگان :

ترجمه سه واژه از عربی به فارسی و یکی از فارسی به عربی

مترادف و متضاد  [14]
6- تعريب

7- تکمیل ترجمه ناقص

5
2
2

 

 

1
5/1

 

 

5/0

1

ب : قواعد ( 7 نمره) « صورت سؤال‌ها به زبان عربي باشد.» نوبت اول :

عناوين

نمره

1- يادآوري مباحث سال گذشته
2- شناخت فعل معتل و انواع آن
3- شناخت صيغه هاي مختلف فعل معتل و كاربرد آن
4- مفعول مطلق و مفعول له
5- توابع
6- الاعراب و التحليل الصرفي
7- التشكيل

1
75/0
25/1
1
1
5/1
5/0

 


 

    قواعد:نوبت دوم ( خرداد و شهريور و دی و بزرگسال) :

عناوين

نمره

1- يادآوري مباحث سال گذشته
2- شناخت و ساخت صيغه هاي مختلف از فعل معتل
3-مفعول مطلق و مفعول له
4-توابع
5- حال
6-تمييز
7ـ منادی
8ـ استثناء
9- تعجب و مدح و ذم
10- بلاغت
11- الاعراب و التحليل الصرفي
12- التشكيل

5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
1
1
5/0

 


 

بارم بندي تقریبی كتاب عربي(3)سال سوم نظري رشته ادبیات و علوم انساني كد2/254

پاياني نوبت اول

نمره

پاياني نوبت دوم ، شهريور، بزرگسالان،و دي ماه

نمره

درس اول

5/2

درس اول

1

درس دوم

5/2

درس دوم

1

درس سوم

5/2

درس سوم

1

درس چهارم

5/2

درس چهارم

1

درس پنجم

5/2

درس پنجم

1

درس ششم

5/2

درس ششم

1

  درس هفتم

5/2

درس هفتم

1

  درس هشتم

5/2

درس هشتم

1

 

درس نهم

5/1

 

درس دهم

5/1

درس يازدهم

5/1

درس دوازدهم

5/1

درس سيزدهم

5/1

درس چهاردهم

5/1

درس پانزدهم

5/1

درس شانزدهم

5/1

جمع

20

جمع

20

 

براي طراحي سوالات آزمون سال تحصيلي جاري، كتاب چاپ سال 92 مبناي طراحي سوال كتاب‌ فوق مي‌باشد.


 

بارم‌بندي تقريبي درس عربی رشته ادبيات و علوم انسانی دوره پيش دانشگاهی كد 1/316

پاياني نوبت اول

نمره

پاياني نوبت دوم ، شهريور، بزرگسالان،و دي ماه

نمره

ترجمه جمله‌هاي عربي به فارسي از متن درس

 و تمرينات

5

ترجمه جمله‌هاي عربي به فارسي از متن درس و

 تمرينات

5

معني کلمه عربي به فارسي (كلمه‌ها در جمله

 داده شود.)

5/0

معني کلمه عربي به فارسي(كلمه‌ها در جمله داده

 شود.)

5/0

سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه

1

سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه

1

درك مطلب (از قواعد، سؤال طرح نشود)

2

درك مطلب (از قواعد، سؤال طرح نشود)

2

للتعريب

25/1

للتعريب

25/1

انتخاب ترجمه مناسب از داخل پرانتز براي كلمه مشخص شده

75/0

انتخاب ترجمه مناسب از داخل پرانتز براي كلمه

 مشخص شده

75/0

متضاد، مترادف، مفرد و جمع

5/0

متضاد، مترادف، مفرد و جمع

5/0

تصحيح غلط در ترجمه فارسي عبارات عربي

1

تصحيح غلط در ترجمه فارسي عبارات عربي

1

للمحادثة

1

للمحادثة

1

انواع كلمه (اسم و فعل و حرف؛ انواع جمع، انواع مذكر و مؤنث)

75/0

اقسام كلمه

25/0

جامد و مشتق(تشخيص و ساخت)

75/0

جامد و مشتق

5/0

تشخيص‌انواع‌معارف(ضمیرفصل، مرجع،ضمیر

75/0

معرفه و نكره

25/0

تشخيص انواع اعراب و بناء، اسم‌هاي مقصور، منقوص، ممدود و صحيح‌الآخر

1

اعراب فعل مضارع

5/0

مضارع مرفوع و مجزوم و منصوب

75/0

نواسخ

75/0

للاعراب و التحليل الصرفي

5/1

 مفاعيل

75/0

صحّح الأخطاء

1

حال

25/0

  التشكيل

5/0

تمييز

25/0

استثناء

25/0

 

منادا

25/0

جمع

20

مضاعف

25/0

مهموز

25/0

للاعراب والتحليل الصرفي

1

صحّح الأخطاء

1

التشكيل

5/0

 

 

جمع

20


 

بارم‌بندي تقريبي درس عربی رشته ادبيات و علوم انسانی دوره پيش دانشگاهی كد 1/316

 

پاياني نوبت اول

نمره

پاياني نوبت دوم ، شهريور، بزرگسالان،و دي ماه

نمره

درس اول

4

درس اول

1

درس دوم

4

درس دوم

1

درس سوم

4

درس سوم

1

درس چهارم

4

درس چهارم

1

درس پنجم

4

درس پنجم

1

درس ششم

3

 

درس هفتم

3

 

 

درس هشتم

3

 

 

درس نهم

3

 

 

درس دهم

3

جمع

20

جمع

20

 

 

براي طراحي سوالات آزمون سال تحصيلي جاري، فقط كتاب چاپ سال 1392مبناي طراحي سوال كتاب‌ فوق مي‌باشد.


 

بارم بندی درس عربی تکمیلی

پایه اول رشته علوم و معارف اسلامی

(نوبت اول)

کتاب: مبادی العربیه جلد (1) بخش صرف ( درس اول تا پايان درس 14)

الف) بارم بندی کلی :

 

 

 

 

 

1-      درس 1 تا 3  ( 5/2 نمره )

2-      درس 4 و 5  ( 5/2 نمره )

3-      درس 6 تا 14  ( 15 نمره )

 

ب) نحوه ی طراحی سؤال :

 

 

 

 

 

 

 

 

1-      تعریف اصطلاحات  ( 5 نمره )

2-      تحلیل صرفی فعل  ( 7 نمره )

3-      ترجمه و شرح عبارات دروس  ( 4 نمره )

4-      تمرینات  ( 4 نمره )

 

 


 

بارم بندی درس عربی تکمیلی پایه اول رشته علوم و معارف اسلامی

نوبت دوم

کتاب مبادی العربیه جلد (1)  بخش صرف   ( درس 15 تاپايان درس 25)

الف) بارم بندی کلی :ج

 

 

 

 

 

1-      درس 1 تا 14 قسمت فعل  ( 6 نمره )

2-      درس 15 تا 25 قسمت اسم  ( 14 نمره )

ب) نحوه ی طراحی سؤال :

 

 

 

 

 

1-      سؤالات از قسم تعریف اصطلاحات (تعریف اسم، فعل، معرب، مبنی، نکره، معرفه، . . . ) (4 نمره)

* 2نمره از اصطلاحات بخش فعل و 2 نمره از بخش اسم

2-      سؤالات از قسم تحلیل صرفی فعل  ( 4 نمره )

3-      سؤالات از قسم تحلیل صرفی اسم  ( 8 نمره )

4-      سؤالات از قسم تشخیص معرفه و نکره و نوع معرفه (ضمیر ، علم ، و . . .)  ( 2 نمره )

5-      سؤالات از قسم تغییر شکل افعال ( 2 نمره )                                                         

 

 تذکر:

ü      در تدريس وطراحي سوال مبنا كتاب مبادي العربيه جلد 1 نوشته رشيد شرتوني تلخيص آقاي حميد محمدي ملاك خواهد بود.

ü      ضروری است سؤالات آزمون در قالب های متنوع تحلیل صرفی، تصحیح اغلاط، پر کردن، جای خالی،        یافتن پاسخ مناسب، تعاریف، حرکت گذاری و . . . طراحی شود.

ü      برای  آنکه دانش آموزان عین مطالب کتاب را حفظ نکنند، لازم است تغییراتی در عبارات آزمون داده شود.


 


بارم بندی  درس عربی(2)پایه دوم رشته علوم و معارف اسلامی

كتاب : مبادي العربيه جلد 1 قسمت نحو و كتاب عربي 2 علوم انساني

( نوبت اول  )

كتاب مبادي العربيه  (جمعاَ  7 نمره )

                                    1-      سؤال به عربی ( از متن درس) و پاسخ به فارسی یا عربی  ( 5/2 نمره )

                                   2-     قواعد  ( 3 نمره )

                                    3-      ترجمه مبادی ( متن و تمرینات )  ( 5/1 نمره )

کتاب عربی(2) ادبیات و علوم انسانی (جمعاً  13 نمره )

الف) ترجمه و درک مطلب ( 7 نمره ) :

4-     ترجمه عبارات (شامل متن دروس، اضواء قرآنیه، فی رحاب نهج البلاغه، تمارین و . . . ) ( 4 نمره )

5-     تعریب (برگردان از فارسی به عربی)  ( 1 نمره )

6-     درک مطلب (اقرأ النص ثمّ أجب عن الأسئله)  ( 5/1 نمره )

7-     مترادف، متضاد، ترجمه واژگان ( عربی به فارسی و بلعکس )  ( 5/0  نمره )

ب) قواعد ( 6 نمره ) :

                                8-         یادآوری ( تذکار ) و معرفه و نکره  ( 1 نمره)

                                9-        انواع اعراب  ( 5/2 نمره )

                               10-       اعراب فعل مضارع  (5/1 نمره )

                              11-     فعل معلوم و مجهول و نایب فاعل  (1 نمره )

تذکر :

ü    در نیم سال اول کتاب مبادی العربیه جلد (1) قسمت نحو   از آغاز تا سر مبحث حال و کتاب عربی2            علوم انسانی از آغاز تا سر مبحث اعداد تدريس گردد.

ü    در نیم سال دوم کتاب مبادی العربیه جلد (1) قسمت نحو  از مبحث حال  تا پايان قسمت نحو و کتاب عربی2 علوم انسانی  از درس اعداد تاپايان كتاب تدريس گردد .


بارم بندی درس عربی(2) پایه دوم رشته علوم و معارف اسلامی

کتاب مبادی العربیه جلد (1) جمعاَ ( 7 نمره )

( نوبت دوم  و شهريور )

1-        سؤال به عربی ( از متن درس) و پاسخ به فارسی یا عربی  ( 5/2 نمره )

2-        قواعد  ( 3 نمره )

3-        ترجمه مبادی ( متن و تمرینات )  ( 5/1 نمره )

کتاب عربی(2) ادبیات و علوم انسانی جمعاً ( 13 نمره )

الف) ترجمه و درک مطلب ( 7 نمره ) :

         4-        ترجمه عبارات (شامل متن دروس، اضواء قرآنیه، فی رحاب نهج البلاغه، تمارین و . . . ) ( 4 نمره )

         5-        تعریب (برگردان از فارسی به عربی)  ( 1 نمره )

         6-        درک مطلب (اقرأ النص ثمّ أجب عن الأسئله)  ( 5/1 نمره )

         7-        مترادف، متضاد، ترجمه واژگان ( عربی به فارسی و بلعکس )  ( 5/0  نمره )

ب) قواعد ( 6 نمره ) :

         8-        معرفه و نکره، انواع اعراب، اعراب فعل مضارع، معلوم و مجهول  ( 5/2 نمره)

         9-        عدد  ( 5/0 نمره )

       10-      نواسخ  (5/1 نمره )

       11-      اضافه و وصف  ( 75/0 نمره )

       12-      مفعول فیه ، تصغیر ، نسبت  ( 75/0 نمره )

تذکرات درس عربی(2) :

ü   امتحان درس عربی سال دوم مشتمل بر کتاب عربی(2) علوم انسانی و مبادی العربیه جلد(1) قسمت نحو در یک روز و به صورت یک آزمون متمرکز انجام می پذیرد.

ü   در آزمون نیم سال دوم از مجموع 20 نمره ، 15جنمره به دروس نیم سال دوم و 5 نمره به دروس نیم سال اول اختصاص مییابد اما در امتحان جبرانی برای دروس تدریس شده هر نیم سال به طور مساوی 10 نمره اختصاص می یابد.

ü     از 20 نمره امتحان این درس 13 نمره به کتاب عربی(2) و 7 نمره به کتاب مبادیء العربیه اختصاص یافته است.

ü     توصیه می شود حتی الامکان از آن دسته از قواعد مبادیء العربیه که با کتاب عربی(2) علوم انسانی اشتراک ندارد سؤال طراحی شود.

ü     برای آنکه دانش آموزان عین مطالب کتاب را حفظ نکنند ، لازم است تغییراتی در عبارات آزمون داده شود.

ü     ضروری است نمرات اختصاص یافته به قواعد در قالب های متنوع شامل اعراب و تحلیل صرفی ، حرکت گذاری ، تصحیح اغلاط ، پر کردن جای خالی ، یافتن پاسخ مناسب ، تعاریف و . . . طراحی شود.

 

بارم بندی درس مفردات قرآن کریم  پایه دوم رشته ی علوم و معارف اسلامی

كتاب : آشنايي با مفردات قرآن كريم   ( كد 221 )

 

بارم بندی کلی :

 

 

 

 

 

1-    پرسش از مطالب مربوط به شناخت واژگان دروس  ( 3 نمره )

2-    سؤالات مربوط به جدول کاربرد در قرآن  ( 4 نمره )

3-    ترجمه آیات  ( 7 نمره )

4-   پرسش های مشابه تمرین های پایانی دروس ( 6 نمره )

جمعاً   ( 20نمره )

 

 

تذکر:

ü   در نوبت اول درس اول تا پایان درس نهم مورد ارزیابی قرار گیرد.

ü   درامتحانات پاياني نوبت دوم حداكثر 8 نمره از  مباحث تدريس شده در نوبت اول  مورد ارزشيابي قرار گيرد.

 


بارم بندي درس عربي(3)پايه سوم  رشته علوم و معارف اسلامي

(نوبت اول)

کتاب عربي سال سوم رشته علوم انساني    دروس 1 تا 8

وکتاب « الهدايه في النحو»    دروس 1 تا 9

 

مبحث

نوبت اول

1

ترجمه عبارات عربي (3)

5/3

2

تعريب عبارات عربي (3)

5/1

3

ترجمه و شرح عبارات هدايه

5/2

4

سوالات از نوع اعرب ما اشير اليه بخط از هردو کتاب

3

5

اعراب و تحليل صرفي از هردو کتاب

5/1

6

تعريف اصطلاحات از هردو کتاب

5/1

7

سوالات از نوع  «اکمل الفراغ» از هردو کتاب

5/1

8

مبحث اعلال درسهاي 3-6 از عربي (3)

5/2

9

نائب فاعل درس 2 هدايه

5/0

10

مبتدا و خبر و نواسخ دروس 3-5 هدايه

2

 

جمع

20

تذکر:

1-     کتاب الهدايه تلخيص و تنقيح آقاي  محمد حسين رحيمي چاپ موسسه هلال ملاک امتحان  مي­باشد.

2-     ميزان بارم از کتاب عربي سه، 10 نمره و از کتاب هدايه نيز 10 نمره مي­باشد.


 

بارم بندی درس ادبیات عرب دوره  پيش‌دانشگاهي رشته علوم و معارف اسلامی

(نیازمند اصلاح از طرف سازمان مدارس معارف اسلامی)

بودجه بندي تدريس كتاب هاي  مبادی العربیه و عربی علوم انسانی

( بارم بندی رشته معارف بر عهده دفتر تألیف نیست و سازمان مدارس معارف اسلامی عهده دار این کار است. کتاب چاپ 92 دارای تغییراتی است که در سایت دفتر تألیف درج شده است.این کتاب سی درصد کاهش حجم دارد. در این کتاب درسی به نام درس 11 و درس 12 وجود ندارد. لذا این بارم بندی ایراد دارد.)

درس هاي نوبت دوم

درس هاي نوبت اول

نام كتاب

درس   41- 23

درس 22 - 1

تلخیص مبادی العربیه

درس  12- 8

درس7 - 1

عربی دوره پيش دانشگاهي

 رشته علوم انسانی

بارم بندی :

 

 

 

مبحث

نوبت اول

نوبت دوم

شهریور

 

1

مبادی‌

درس22-1

عربی درس  7 - 1

تعریف اصطلاحات

2

1

1

 

2

ترجمه و تعریب از کتاب عربی سال چهارم

5/2

 

3

ترجمه از متن کتاب مبادی العربیه

2

 

4

سوالات تمرینی از دروس 4- 1 عربی سال چهارم

5/2

5/1

5/1

 

5

اعراب فعل مضارع دروس 1و2مبادی و درس 5 سال چهارم

2

 

6

مبحث فاعل و نائب فاعل درس 6 عربی سال چهارم و دروس 3و4 مبادی

5/1

 

7

جملات اسمیه و نواسخ درس 6و7 عربی سال چهارم و دروس 14و 15 مبادی

5/3

5/2

5/2

 

8

دروس   22 -   15مبادی

4

 

1

مبادی‌

درس41-23

عربی‌

درس12 -8

تعریف اصطلاحات

-----

1

1

 

2

ترجمه و تعریب از کتاب عربی سال چهارم

-----

5/2

5/2

 

3

ترجمه از متن کتاب مبادی العربیه

-----

5/2

5/2

 

4

حال و تمییز درس 9 عربی سال چهارم و دروس 30 تا 33 مبادی

-----

5/1

5/1

 

5

اغراء و تحذیر-منادی و توابع آن، دروس 23-27 مبادی

-----

1

1

 

6

مفعول فیه و مفعول له دروس 28و29 مبادی

-----

1

1

 

7

مضاعف و مهموز درس 11 عربی سال چهارم

-----

1

1

 

8

افعال مدح و ذم و استثناء درس 10 و 12 عربی سال چهارم

و دروس 34 و 35 مبادی

-----

5/1

5/1

 

9

توابع دروس 38-41 مبادی

-----

2

2

 

10

مجرورات دروس 36 و 37

-----

1

1

 

 

 

جمع

20

20

20

 

 

تذکرات  :

1-     به جز سوالات بند 1-3 لازم است در عناوین 4-8 سوالات به صورت تمرینی و به سبک تمارین دو کتاب از قبیل تصحیح غلط، اعراب، پر کردن جای خالی و .... طرح و از طرح سوالات حفظی خودداری گردد.

2-     کتاب تلخیص مبادی العربیه تلخیص و تنقیح  آقای محمد حسین رحیمی چاپ انتشارات هلال مبنای طرح سوالات می­باشد.

 

 

 

 

 


 

بارم بندي درس عربي(3) پايه سوم  رشته علوم و معارف اسلامي

(نوبت دوم و شهریور)

کتاب عربي سال سوم رشته علوم انساني کل کتاب

وکتاب « الهدايه في النحو»  کل کتاب

 

مبحث

نوبت دوم و شهریور

1

ترجمه عبارات عربي (3)

2

2

تعريب عبارات عربي (3)

1

3

ترجمه و شرح عبارات الهدايه

2

4

سوالات از نوع« اعرب ما اشير اليه بخط» از هردو کتاب

5/2

5

اعراب و تحليل صرفي از هردو کتاب

1

6

تعريف اصطلاحات از هردو کتاب

5/1

7

سوالات از نوع  «اکمل الفراغ» از هردو کتاب

1

8

مبحث اعلال درسهاي 3-6 از عربي (3)

2

9

مجرورات از کتاب الهدايه

5/1

10

توابع از هردو کتاب

3

11

علوم بلاغت ( درسهاي 14 تا 16 )عربي 3

5/2

 

جمع

20

 

تذکرات:

1-   کتاب الهدايه تلخيص و تنقيح آقاي  محمد حسين رحيمي چاپ موسسه  هلال ملاک امتحان مي­باشد.

2-   ميزان بارم از کتاب عربي سه، 10 نمره و از کتاب هدايه نيز 10 نمره مي­باشد.

  3- سوالات بايد به گونه­اي تنظيم شود که از مباحث نيم سال اول حد اکثر پنج نمره سوال طراحي شود.

 [1] فقط تمریناتی که در خود کتاب ترجمه آنها خواسته شده است . بنابراین ترجمه همه تمرینات مد نظر نیست. در طرح سوالات سعي گردد در عبارت هاي كتاب اندکی تغييرات داده شود . امّا این کار به گونه ای انجام شود که موجب دشواری سؤال نگردد . هدف آن است که دانش آموز عین عبارات را حفظ نکند . 

[2] كلمه داخل جمله داده شود و زير آن خط كشيده شود.

[3] فقط تمریناتی که ترجمه آنها در کتاب خواسته شده است . در طرح سؤال سعي گردد در عبارت هاي كتاب اندکی تغييرات داده شود . امّا این کار به گونه ای انجام شود که موجب دشواری سؤال نگردد . هدف آن است که دانش آموز عین عبارات را حفظ نکند .

[4] عربی كلمه داخل جمله داده شود و زيرآن خط كشيده شود.

[5] تشخیص مطابقت عدد و معدود و احکام مربوط به معدود  از اهداف کتاب درسی نیست و طرح سؤال در این زمینه به ویژه در کنکور خطای فاحش طراح سؤال است .

[6] تشخیص مطابقت عدد و معدود و احکام مربوط به معدود  از اهداف کتاب درسی نیست و طرح سؤال در این زمینه به ویژه در کنکور خطای فاحش طراح سؤال است .

[7] فقط تمریناتی که ترجمه آنها در کتاب خواسته شده است . در طرح سؤال سعي گردد در عبارت هاي كتاب اندکی تغييرات داده شود . امّا این کار به گونه ای انجام شود که موجب دشواری سؤال نگردد . هدف آن است که دانش آموز عین عبارات را حفظ نکند .

[8] در پايه سوم رياضي،تجربي و ادبيات و علوم انساني صورت سؤال عربي و در پايه هاي  اول فارسی ودوم عربی وفارسی. پيشنهاد مي شود صورت سؤال را به عربي بدهيد و در پرانتز ترجمه فارسي آورده شود .در پيش دانشگاهي(سال چهارم) صورت سؤال عربي است.

[9] فقط  آن گروه از تمریناتی که ترجمه آنها در کتاب خواسته شده است .

[10] كلمه داخل جمله داده شود و زير آن خط كشيده شود.

[11] فقط  آن گروه از تمریناتی که ترجمه آنها در کتاب خواسته شده است .

[12] كلمه داخل جمله داده شود و زير آن خط كشيده شود.

[13] تذكر : در طرح سؤالات سعي گردد درعبارت هاي كتاب تغييراتي داده شود و از دادن عين عبارت هاي كتاب خودداري شود . امّا این تغییر موجب دشواری سؤال و لطمه به دانش آموز نشود. هدف این است که دانش آموزان عین عبارات کتاب را حفظ نکنند .

[14] . در بخش معني ، بايد كلمه در جمله داده شود و زير آن خط كشيده شود.

دفعات بازديد: 20891
تعداد بازديدكنندگان: 18395