سوالات متداول پرسش و پاسخ تالار گفتگو اخبار نقشه سایت نمای اصلی
 
سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
دفتر تالیف کتاب های ابتدایی و متوسطه نظری
رویکرد کتاب های نونگاشت عربی از نظر شما بایدچه باشد؟
متن محور و بر پایه مهارتهاي چهارگانه شنيدن خواندن نوشتن و سخن گفتن باشد.
قاعده محور باشد.
آموزش زبان عربي با بهره گيري بيشتر از قرآن ومتون ديني باشد.
بیشتر آموزش مکالمه عربي باشد.
بیشتر آموزش فن ترجمه باشد.بارم بندي عربي 1تا4 همه رشته ها
يكشنبه 23 مهر 1391  ساعت: 14:11

  درس: عربی رشته ادبيات و علوم انسانی پيش دانشگاهی ( سال چهارم ) 

 

پاياني اول

نمره

پاياني دوم

نمره

درس اول

5/3

درس اول

1

درس دوم

5/3

درس دوم

1

درس سوم

3

درس سوم

1

درس چهارم

5/3

درس چهارم

1

درس پنجم

5/3

درس پنجم

1

درس ششم

3

درس ششم

1

 

 

درس هفتم

3

 

 

درس هشتم

3

 

 

درس نهم

2

 

 

درس دهم

2

 

 

درس يازدهم

2

 

 

درس دوازدهم

2

جمع

20

جمع

20

 

درس: عربي رشته  علوم انساني پيش دانشگاهي 

 

پاياني اول

نمره

پاياني دوم

نمره

ترجمه جمله‌هاي عربي به فارسي از متن درس و تمرينات

3

ترجمه جمله‌هاي عربي به فارسي از متن درس و تمرينات

3

معني کلمه عربي به فارسي (كلمه‌ها در جمله داده شود.)

5/0

معني کلمه عربي به فارسي (كلمه‌ها در جمله داده شود.)

5/0

انتخاب ترجمه فارسي مناسب به صورت سه گزينه‌اي

5/0

انتخاب ترجمه فارسي مناسب به صورت سه گزينه‌اي

5/0

درك مطلب (از قواعد، سؤال طرح نشود)

2

درك مطلب (از قواعد، سؤال طرح نشود)

2

للتعريب

5/1

للتعريب

5/1

سؤالات چندگزينه‌اي در زمينه كاربرد واژگان

1

سؤالات چندگزينه‌اي در زمينه كاربرد واژگان

1

متضاد، مترادف، مفرد و جمع

5/0

متضاد، مترادف، مفرد و جمع

5/0

تصحيح غلط در ترجمه فارسي عبارات عربي

1

تصحيح غلط در ترجمه فارسي عبارات عربي

1

للمحادثة

1

للمحادثة

1

-

اقسام كلمه

5/0

-

جامد و مشتق

5/0

-

معرفه و نكره

5/0

-

اعراب فعل مضارع

5/0

انواع كلمه (اسم و فعل و حرف؛ انواع جمع، انواع مذكر و مؤنث)

1

نواسخ

0/75

جامد و مشتق(تشخيص و ساخت)

1

مفاعيل

1

تشخيص انواع معارف

1

حال

5/0

تشخيص انواع اعراب و بناء، اسم‌هاي مقصور، منقوص، ممدود و صحيح‌الآخر

1

تمييز

5/0

مضارع مرفوع و مجزوم و منصوب

1

استثناء

5/0

جمله اسميه و فعليه

1

منادا

5/0

للاعراب و التحليل الصرفي

2

مضاعف

0/25

صحّح الأخطاء

1

مهموز

0/25

 

 

اساليب جمله

0/5

 

 

للاعراب والتحليل الصرفي

25/1

 

 

صحّح الأخطاء

1

جمع

20

جمع

20
 

بارم بندي درس عربي (1) سال اول متوسطه

الف- ترجمه کلمه و جمله ، درک مطلب و کاربرد واژگان (12 نمره) « صورت سؤال به زبان فارسي باشد.» (مشترك در امتحان پاياني نوبت هاي اول ، دوم و شهريور)

 

عناوين

نمره

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها و تمرينات [1]
2- سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه
3- تهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب (چهار سؤال با كلمات پرسشي طرح شود (2 نمره) و نيم نمره باقي مانده نيز در ارتباط با معني، مفرد و جمع باشد.)


4-تصحيح اغلاط در بخش كارگاه ترجمه


5- کاربرد واژگان شامل موارد زیر:
- ترجمه چهار کلمه عربی به فارسی. [2]

- مترادف و متضاد.


6-تکمیل ترجمه ناقص


7-تعريب

3
5/1
5/2

2

1


5/0

1

5/0

 

 

ب- قواعد (8 نمره) « صورت سؤال به زبان فارسي باشد.» نوبت اول :

 

عناوين

نمره

1- شناخت افعال ماضی و مضارع و امر و نهی ؛ ضمير ؛ إعراب؛ وزن
2-  ثلاثي مزيد
3-  جامد و مشتق
4-  التحليل الصرفي
5- اضواء قرآنية و في رحاب نهج البلاغة

2
2
2
1
1

 

نوبت دوم ( خرداد)

 

عناوين

نمره

 1. شناخت افعال مجرد و مزيد و كاربرد صيغه هاي مختلف آن
 2. ضمير
 3. موصول
 4. معرب و مبني
 5. جمله فعليه ( فعل و فاعل و … )، مفعول به و جار و مجرور
 6. جمله اسميه ( مبتدا و خبر و … ) 
 7.  التحليل الصرفي و الاعراب 
 8.  التشكيل 
 9.  اضواء قرآنية ، في رحاب نهج البلاغة
 10. اسم جامد و مشتق

1
5/0
5/0
5/0
1
1
1
5/0
1

1

 

 

نوبت دوم (شهریور و بزرگسال)

 

عناوين

نمره

 1. شناخت افعال مجرد و مزيد و كاربرد صيغه هاي مختلف آن
 2. ضمير
 3. موصول
 4. معرب و مبني
 5. جمله فعليه ( فعل و فاعل و … )، مفعول به و جار و مجرور
 6. جمله اسميه ( مبتدا و خبر و … ) 
 7.  التحليل الصرفي و الاعراب 
 8.  التشكيل 
 9.  اضواء قرآنية ، في رحاب نهج البلاغة
 10. اسم جامد و مشتق

1
5/0
5/0
5/0
1
1
1
5/0
1

1

 

  درس: عربی سال اول متوسطه( نوبت اول و دوم و شهريور)

پاياني اول

نمره

پاياني دوم

نمره

درس اول

4

درس اول

5/1

درس دوم

4

درس دوم

5/1

درس سوم

4

درس سوم

5/1

درس چهارم

4

درس چهارم

5/1

درس پنجم

4

درس پنجم

2

درس ششم

2

 

 

درس هفتم

5/2

 

 

درس هشتم

5/2

 

 

درس نهم

5/2

 

 

درس دهم

5/2

جمع

20

جمع

20

 


 

 

بارم بندي درس عربي(2)سال دوم رشته هاي ریاضی و تجربی

الف- ترجمه جمله،کلمه؛ کاربرد واژگان و مترادف و متضاد و درک مطلب (12 نمره)

« صورت سؤال به زبان فارسي باشد.»

( مشترك در امتحان پاياني نوبت هاي اول ،دوم و شهريور)

 

عناوين

نمره

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها و تمرينات  [3]
2- سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه
3- تهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سوال درك مطلب مطلب (چهار سؤال با كلمات پرسشي طرح شود (2 نمره) و نيم نمره باقي مانده نيز در ارتباط با معني، مفرد و جمع باشد.)
4-تصحيح اغلاط  در كارگاه ترجمه (دو نمره)
5- کاربرد واژگان مانند:
-   ترجمه سه کلمه عربی به فارسی و یکی فارسی به عربی  [4] ( یک نمره)
-   مترادف و متضاد  ( نیم نمره)
6- تکمیل ترجمه ناقص ( یک نمره)
7-تعريب

3
5/1
5/2

 

 


2


1
5/0
1
5/0

 

ب- قواعد ( 8 نمره) « صورت سؤال به زبان فارسي باشد.» نوبت اول :

 

عناوين

نمره

1- معرفه و نكره
2- اعراب فرعي
3- اعراب تقديري و محلي
4- صفت و مضاف اليه
5- التحليل الصرفي و الاعراب
6- التشكيل

1
2
5/1
5/1
5/1
5/0

 

  ب- قواعد ( 8 نمره) نوبت دوم ( خرداد):

 

عناوين

نمره

1-معرفه و نكره
2-اعراب فرعي،تقديري و محلي
3- عدد [5]
4- صفت و مضاف اليه
5-اعراب فعل مضارع
6-معلوم و مجهول
7-افعال ناقصه
8-حروف مشبهه بالفعل و لاي نفي جنس
9- الاعراب و التحليل الصرفي
10- التشكيل

5/0
2

25/0
75/0
1
5/0
5/0
75/0
25/1
5/0

 


 

ب- قواعد ( 8 نمره) نوبت دوم (شهریور و بزرگسال):

 

عناوين

نمره

1-معرفه و نكره
2-اعراب فرعي،تقديري و محلي
3- عدد [6]
4- صفت و مضاف اليه
5-اعراب فعل مضارع
6-معلوم و مجهول
7-افعال ناقصه
8-حروف مشبهه بالفعل و لاي نفي جنس
9- الاعراب و التحليل الصرفي
10- التشكيل

5/0
2

25/0
75/0
1
5/0
5/0
75/0
25/1
5/0

 


 بارم بندي درس به درس: عربی سال دوم متوسطه ( رياضي و تجربي)

پاياني اول

نمره

پاياني دوم

نمره

درس اول

4

درس اول

5/1

درس دوم

4

درس دوم

1

درس سوم

4

درس سوم

1

درس چهارم

4

درس چهارم

1

درس پنجم

4

درس پنجم

5/2

درس ششم

5/2

 

 

درس هفتم

5/2

 

 

درس هشتم

5/2

 

 

درس نهم

5/2

 

 

درس دهم

3

جمع

20

جمع

20

 

 


 

بارم بندي عربي (2) رشته ادبيات و علوم انساني

الف: ترجمه عبارت ،كلمه،درك مطلب،مترادف و متضاد(12 نمره) « صورت سؤال‌ فارسي باشد.»
( مشترك در امتحان پاياني نوبت اول ، دوم و شهريور)

 

عناوين

نمره

1- ترجمه عبارت ها، شامل متن درس ها و تمرينات [7]
2- سؤال چند گزينه اي در زمينه ترجمه
3- تهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سؤال درك مطلب (سه سؤال با كلمات پرسش طرح شود.« 5/1 نمره » و نيم نمره باقي مانده نيز در ارتباط با مفرد، جمع و معني كلمه باشد.)
4-تصحيح اغلاط در كارگاه ترجمه
5- کاربرد واژگان شامل :
- سه کلمه عربی به فارسی و یکی فارسی به عربی

ـ مترادف و متضاد
6-تعريب

3
5/1
2

2
5/1


5/1

 

5/0

 

ب : قواعد (8 نمره) « صورت سؤال‌ها فارسي باشد.» نوبت اول 2 ادبيات و علوم انساني:

 

عناوين

نمره

 1. يادآوري مباحث سال گذشته شامل: جمله فعليه، جمله اسميه، ضمير، موصول، جامد و مشتق، ابواب ثلاثي مزيد

 2. معرفه و نكره

 3. انواع اعراب

 4. اعراب فعل مضارع

 5. معلوم و مجهول

 6. التحليل الصرفي و الاعراب

 7.  اضواء قرآنية، في رحاب نهج البلاغة

5/1
5/0
5/1
5/1
5/0
5/1
1

 

ب : قواعد (8 نمره) نوبت دوم 2 ادبيات و علوم انساني ( خرداد):

 

عناوين

نمره

 1. معرفه و نكره ، انواع اعراب ، اعراب فعل مضارع ، معلوم و مجهول

 2. ـ عدد

 3. ـ نواسخ

 4. ـ اضافه و توصيف

 5. ـ مفعول فيه ، تصغير و نسبت

 6. ـ التحليل الصرفي و الاعراب

 7. ـ التشكيل

 8.   أضواء قرآنية ، في رحاب نهج البلاغة

5/2
5/0
25/1
75/0
75/0
1
5/0
75/0

 


ب : قواعد (8 نمره) نوبت دوم2 ادبيات و علوم انساني (شهریور و بزرگسال):

 

عناوين

نمره

 1. معرفه و نكره ، انواع اعراب ، اعراب فعل مضارع ، معلوم و مجهول

 2. ـ عدد

 3. ـ نواسخ

 4. ـ اضافه و توصيف

 5. ـ مفعول فيه ، تصغير و نسبت

 6. ـ التحليل الصرفي و الاعراب

 7. ـ التشكيل

 8.   أضواء قرآنية ، في رحاب نهج البلاغة

5/2
5/0
25/1
75/0
75/0
1
5/0
75/0

 


 بارم بندي درس به درس : عربی سال دوم متوسطه ( ادبيات و علوم انساني)

پاياني اول

نمره

پاياني دوم

نمره

درس اول

5/2

درس اول

1

درس دوم

5/2

درس دوم

1

درس سوم

5/2

درس سوم

1

درس چهارم

5/2

درس چهارم

1

درس پنجم

5/2

درس پنجم

1

درس ششم

5/2

درس ششم

1

  درس هفتم

 5/2

درس هفتم

1

  درس هشتم

 5/2

درس هشتم

1

 

 

درس نهم

5/1

 

 

درس دهم

5/1

درس يازدهم

5/1

درس دوازدهم

5/1

درس سيزدهم

5/1

درس چهاردهم

5/1

درس پانزدهم

5/1

درس شانزدهم

5/1

جمع

20

جمع

20

 

 

 


 

بارم بندي كتاب عربي(3) سال سوم  رشته هاي ریاضی و تجربی
1- ارزشيابي پاياني نوبت اول و دوم : «صورت سؤال‌ به زبان عربي باشد.» [8]

الف: ترجمه عبارت،كلمه، مترادف و متضاد و درك مطلب نوبت اول و دوم 12نمره

 

عناوين

نمره

1-ترجمه عبارت ها، شامل :متن درس ها و تمرينات [9]
2- سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه
3- تهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سؤال درك مطلب (2 نمره شامل طرح سؤالاتي با كلمات پرسشي باشد و نيم نمره باقي مانده در ارتباط با مفرد، جمع و معني كلمه باشد.)
4- تصحيح اغلاط در كارگاه ترجمه ( دو نمره)
5- کاربرد واژگان شامل:
- ترجمه سه کلمه از عربی به فارسی و یک کلمه فارسی به عربی [10]

ـ دو مورد مترادف و متضاد
6- تعريب

7- تکمیل ترجمه ناقص

3
2
5/2

 

 

 
2

 
5/1

 

 

 

5/0
5/0

ب : قواعد (8 نمره) نوبت اوّل« صورت سؤال‌ به زبان عربي باشد.»

عناوين

نمره

 1. شناخت فعل معتل و انواع آن

 2.  شناخت صيغه هاي مختلف فعل معتل و كاربرد آن

 3.  مفعول مطلق و مفعول فيه

 4.  حال

 5.  الاعراب و التحليل الصرفي

 6.  التشكيل

1
5/1
5/1
1
2
1

 

2 - ارزشيابي پاياني نوبت دوم  و شهريور :
الف: ترجمه جمله،کلمه؛کاربرد واژگان؛مترادف و متضاد و درك مطلب(12 نمره) «صورت سؤال‌ عربي باشد.»

 

عناوين

نمره

1- ترجمه عبارت ها، شامل : متن درس ها و تمرينات [11]
2- سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه
3- تهيه متن متناسب با آموخته ها و طرح سوال درك مطلب(سه سؤال باكلمات پرسشی.« 5/1 نمره و نيم نمره نيز در ارتباط با مفرد، جمع و معني كلمه.
4- تصحيح اغلاط در كارگاه ترجمه
5- کاربرد واژگان شامل: [12]
- ترجمه سه کلمه از عربی به فارسی و یک مورد فارسی به عربی(یک نمره)
ـ مترادف و متضاد(نیم نمره)

6- تعريب( نیم نمره)
7-ترجمه عباراتي خارج از كتاب مطابق با كارگاه ترجمه درس هفتم.(یک نمره)

8- تکمیل ترجمه ناقص

3
5/1
2

 

 


5/1


1

5/0


5/0
1

1

 

ب: قواعد ( 8 نمره)نوبت دوم « صورت سؤال‌ به زبان عربي باشد.»

 

عناوين

نمره

 1. شناخت فعل معتل و كاربرد صيغه هاي مختلف آن

 2. مفعول مطلق و مفعول فيه

 3. حال

 4. تمييز

 5. مستثنی

 6. منادی،حرف عطف، فعل مضاعف

 7. الاعراب و التحليل الصرفي

 8. التشكيل

5/1
1
75/0
75/0
75/0
5/1
25/1
5/0

 

 

 

 بارم بندي درس به درس: عربی سال سوم متوسطه ( رياضي و تجربي)

پاياني اول

نمره

پاياني دوم

نمره

درس اول

5

درس اول

2

درس دوم

5

درس دوم

2

درس سوم

5

درس سوم

2

درس چهارم

5

درس چهارم

5/2

درس پنجم

5/3

درس ششم

4

درس هفتم

4

جمع

20

جمع

20

 


 

بارم بندي كتاب عربي (3)  سال سوم رشته ادبیات و علوم انساني

الف: ترجمه عبارت ها و درك و فهم متون (12 نمره)   ( مشترك در امتحان پاياني نوبت هاي اول ،دوم وشهريور) « صورت سؤال‌ها به زبان عربي باشد. »

عناوين

نمره

1-ترجمه عبارت، شامل: متن درس ها و تمرينات [13]
2- سؤالات چند گزينه اي در زمينه ترجمه
3- تهيه متن متناسب با آموخته هاي دانش آموزان و طرح سؤال درك مطلب (چهار سؤال با كلمات پرسشي طرح شود.(2 نمره) و نيم نمره باقي مانده در ارتباط با مفرد،جمع يا معني كلمه باشد)
4- تصحيح اغلاط در كارگاه ترجمه
5- کاربرد واژگان :

ترجمه سه واژه از عربی به فارسی و یکی از فارسی به عربی

مترادف و متضاد  [14]
6- تعريب

7- تکمیل ترجمه ناقص

3
2
5/2

 

 

5/1
5/1

 

 

5/0

1

 

ب : قواعد ( 8 نمره) « صورت سؤال‌ها به زبان عربي باشد.» نوبت اول :

 

عناوين

نمره

1- يادآوري مباحث سال گذشته
2- شناخت فعل معتل و انواع آن
3- شناخت صيغه هاي مختلف فعل معتل و كاربرد آن
4- مفعول مطلق و مفعول له
5- توابع
6- الاعراب و التحليل الصرفي
7- التشكيل

5/1
5/0
5/1
1
1
5/1
1

 

نوبت دوم ( خرداد و شهريور و دی و بزرگسال) :

 

عناوين

نمره

1- يادآوري مباحث سال گذشته
2- ساختن صيغه هاي مختلف از فعل معتل
3-مفعول مطلق و مفعول له
4-توابع
5- حال
6-تمييز
7ـ منادی
8ـ استثناء
9- تعجب و مدح و ذم
10- بلاغت
11- الاعراب و التحليل الصرفي
12- التشكيل

5/0
1
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
5/0
1
5/1
5/0

  بارم بندي درس به درس: عربی سال سوم متوسطه ( ادبيات و علوم انساني)

پاياني اول

نمره

پاياني دوم

نمره

درس اول

5/2

درس اول

1

درس دوم

5/2

درس دوم

1

درس سوم

5/2

درس سوم

1

درس چهارم

5/2

درس چهارم

1

درس پنجم

5/2

درس پنجم

1

درس ششم

5/2

درس ششم

1

  درس هفتم

 5/2

درس هفتم

1

  درس هشتم

 5/2

درس هشتم

1

 

 

درس نهم

5/1

 

 

درس دهم

5/1

درس يازدهم

5/1

درس دوازدهم

5/1

درس سيزدهم

5/1

درس چهاردهم

5/1

درس پانزدهم

5/1

درس شانزدهم

5/1

جمع

20

جمع

20

 

 

 

 

 [1] فقط تمریناتی که در خود کتاب ترجمه آنها خواسته شده است . بنابراین ترجمه همه تمرینات مد نظر نیست. در طرح سوالات سعي گردد در عبارت هاي كتاب اندکی تغييرات داده شود . امّا این کار به گونه ای انجام شود که موجب دشواری سؤال نگردد . هدف آن است که دانش آموز عین عبارات را حفظ نکند . 

[2] كلمه داخل جمله داده شود و زير آن خط كشيده شود.

[3] فقط تمریناتی که ترجمه آنها در کتاب خواسته شده است . در طرح سؤال سعي گردد در عبارت هاي كتاب اندکی تغييرات داده شود . امّا این کار به گونه ای انجام شود که موجب دشواری سؤال نگردد . هدف آن است که دانش آموز عین عبارات را حفظ نکند .

[4] عربی كلمه داخل جمله داده شود و زيرآن خط كشيده شود.

[5] تشخیص مطابقت عدد و معدود و احکام مربوط به معدود  از اهداف کتاب درسی نیست و طرح سؤال در این زمینه به ویژه در کنکور خطای فاحش طراح سؤال است .

[6] تشخیص مطابقت عدد و معدود و احکام مربوط به معدود  از اهداف کتاب درسی نیست و طرح سؤال در این زمینه به ویژه در کنکور خطای فاحش طراح سؤال است .

[7] فقط تمریناتی که ترجمه آنها در کتاب خواسته شده است . در طرح سؤال سعي گردد در عبارت هاي كتاب اندکی تغييرات داده شود . امّا این کار به گونه ای انجام شود که موجب دشواری سؤال نگردد . هدف آن است که دانش آموز عین عبارات را حفظ نکند .

[8] در پايه سوم رياضي،تجربي و ادبيلت و علوم انساني صورت سؤال عربي و در پايه هاي پايين تر يعني اول و دوم فارسي است. پيشنهاد مي شود صورت سؤال را به عربي بدهيد و در پرانتز ترجمه فارسي آورده شود .در پيش دانشگاهي(سال چهارم) صورت سؤال عربي است.

[9] فقط  آن گروه از تمریناتی که ترجمه آنها در کتاب خواسته شده است .

[10] كلمه داخل جمله داده شود و زير آن خط كشيده شود.

[11] در طرح سوالات سعي گردد در عبارت هاي كتاب تغييراتي داده شود و از دادن عين عبارت هاي كتاب خودداري شود . امّا این کار موجب دشواری سؤال نشود . هدف این است که دانش آموز عین عبارات کتاب را حفظ نکند.

[12] کلمات چه عربی و چه فارسی در داخل جمله واقع شود و زیر آن خط کشیده شود .

[13] تذكر : در طرح سؤالات سعي گردد درعبارت هاي كتاب تغييراتي داده شود و از دادن عين عبارت هاي كتاب خودداري شود . امّا این تغییر موجب دشواری سؤال و لطمه به دانش آموز نشود. هدف این است که دانش آموزان عین عبارات کتاب را حفظ نکنند .

[14] . در بخش معني ، بايد كلمه در جمله داده شود و زير آن خط كشيده شود.

دفعات بازديد: 7868
تعداد بازديدكنندگان: 7194